תיקון 101

תיקון 101

תושבים יקרים,
מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:
 • הגדלת הסמכויות לוועדות המקומיות
 • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
 • פטור מהיתר ו/או תכנית
 • רישוי מקוון מכוני בקרה
מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים בקישור הבא:
 אודות הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה”
תיקון 101 – נוסח החוק: “עבודות ומבנים הפטורים מהיתר רפורמה” 
פטור מהיתר בניה
במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ – 1 אוגוסט 2014.
להלן מספר דגשים בנושא עבודות פטורות מהיתר:
 1. אין הנחיות אלו דנות בנושאים הקנייניים של בעלי הקרקע ואין בהם לפטור מעמידה בהוראות תכניות בניין עיר החלות במקום, ובהוראות כל דין.
 2. חלק מהעבודות הפטורות מותרות בגבולות מגרשים / חלקות. כל סכסוך בין שכנים ו/או טענות בדבר עבודות אלו יופנה לבית משפט ולא לועדה המקומית.
 3. הקמת עבודות הנ”ל מותרות רק בחלקות/מגרשים שהמבנים הקיימים נבנו ע”פ היתר בניה כחוק.
חשוב לציין כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל:
 • חוק תכנון והבניה
 • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
 • הנחיות מרחביות שיינתנו ע”י הועדה המקומית
 • חובת הגשת דיווח ותצהירים לוועדה המקומית

תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתר:

מי שמתכוון לבצע עבודות הפטורות מהיתר נדרש לברר קודם בוועדה מה הן ההוראות החלות על עבודה זו.
 פטור מהיתר לא פוטר מהחובה לבצע את העבודות בהתאם לכל ההוראות שנקבעו בחוק, בתקנות, בתכניות החלות על השטח, ובהוראות שנקבעו במסמך זה. הפטור הוא רק מהצורך לבקש היתר לשם ביצוע העבודות הללו.
ניתן להיעזר גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת: “הועדה המקומית לתכנון ובניה
ובאתר שער המידע לרישוי של משרד הפנים  בכתובת:  http://bonim.moin.gov.il/ptor
 העבודות יבוצעו ע”י בעל הזכויות בקרקע (בעל השטח, חוכר, משכיר וכדומה) או מי שמונה לשם כך על ידי בעל הזכויות. עבודה פטורה מהיתר מחויבת בהסכמת בעלי העניין האחרים בשטח שבו מתבצעת העבודה (אם יש כאלה), לפי כל דין.
 
יש לוודא שהעבודות לא מסכנות את מי שמשתמש במבנה/מתקן שנבנה בפטור, ואת מי שנמצא בסביבה. ביצוע עבודה פטורה מהיתר אינו פוטר את מבצע העבודה מאחריות מלאה בפני החוק לגבי מעשיו.
 
במגרש, אתר, מתחם או בנין לשימור – אין פטור מהיתר.
 
לנוחיותכם, מצ”ב קישור לתקנות בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר

בקרוב נפרסם את המסמך המפורט של הנחיות הועדה.
הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון
באתר משרד הפנים דיווח על עבודה פטורה מהיתר:

טופס דיווח לוועדה המקומית – להורדה

וחובה לשלוח את הטופס חתום וסרוק לכתובת המייל: [email protected] או בפקס: 04-6757690

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט הועדה המקומית לתכנון ובניה עירון (ואדי עארה).
             اللجنة المحلية للتنظيم والبناء عيرون (وادي عارة)

 

يتيح الموقع عرض واسترجاع المعلومات الهندسية في الهيئة حول التخطيط والترخيص والمنشورات واجتماعات اللجان وغيرها.

يمكن عرض بيانات وملفات الخارطة في مرحلة التخطيط عن طريق البحث في الخرائط التفصيلية حسب الحاله  .

يهدف هذا الموقع إلى أن يكون مساعدا للمستخدم والمواد التي تظهر عليه لا تلزم اللجنة المحلية ، ولا تحل محل مراجعة النسخة الأصلية في مكاتب اللجنة المحلية.

الشخص الذي يستخدم الموقع لغرض اتخاذ القرارات ويقوم بذلك بشكل عام هو مسؤوليته وحده ولا تتحمل اللجنة المحلية و / أو المجلس أي مسؤولية عن ذلك.