טפסים

  
  
אישור לפי סעיף 145 ד.pdf
  
אישור מודד לטופס 4.pdf
  
בקשה להוצאת אישור העברה בטאבו.pdf
  
בקשה למידע.pdf
  
בקשה לתעודת גמר.pdf
  
דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה - עורך הבקשה.pdf
  
הודעה לגובלים בחלקה.pdf
  
הצהרה על נפחי פסולת בנין.pdf
  
טופס 3.pdf
  
טופס התחייבות מודד.pdf
  
טופס להגשת חישובים סטטיים.pdf
  
יווח על עריכת ביקורת באתר בניה - מהנדס.pdf
  
רשימת תיוג לתעודת גמר וטופס 4.pdf
  
תצהיר חתימת בעלי הנכס לתיק בנייה.pdf
  
תצהיר לפרסום תכנית.pdf
  
תצהיר מתכנן השלד.pdf
  
תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין.pdf
  
טופס משרה פנויה - ועדה מקומית עירון.pdf
  

טפסים