נהלים​

  
  
בקשה להיתר, וקבלת תעודת גמר.pdf
  
דרישות לפרסום בעיתונות לעניין הקלהשימוש חורג ואו הפקדת תכנית.pdf
  
נוהל הגשת תוכנית מפורטת.pdf
  
נוהל טבלאות הקצאה ואיזון.pdf
  

נהלים​