הודעה על ביטול מכרז מהנדס הועדה מס 15/19

תאריך: 05/03/2020